Czym jest prosta średnia krocząca (SMA)

Prosta średnia krocząca jest konfigurowalna w tym sensie, że można ją obliczyć dla różnej liczby okresów, po prostu dodając cenę zamknięcia papieru wartościowego dla kilku okresów, a następnie dzieląc tę sumę przez liczbę okresów, co daje średnią cenę papieru wartościowego w danym okresie czasu. Prosta średnia krocząca wygładza zmienność i ułatwia podgląd trendu cen papierów wartościowych. Jeśli prosta średnia krocząca wskazuje na wzrost, oznacza to, że cena papieru wartościowego wzrasta. Jeśli wskazuje w dół, oznacza to, że cena papieru wartościowego spada. Im dłuższy jest przedział czasowy dla średniej kroczącej, tym gładsza jest prosta średnia krocząca. Krótkookresowa średnia krocząca jest bardziej zmienna, ale jej odczyt jest bliższy źródłowym danym.

Znaczenie analityczne

Średnie kroczące są ważnym narzędziem analitycznym służącym do identyfikacji aktualnych trendów cenowych i możliwości zmiany ustalonego trendu. Najprostszą formą wykorzystania prostej średniej kroczącej w analizie jest wykorzystanie jej do szybkiej identyfikacji, czy dany papier wartościowy znajduje się w trendzie wzrostowym czy spadkowym. Innym popularnym, choć nieco bardziej złożonym narzędziem analitycznym, jest porównanie pary prostych średnich kroczących, z których każda obejmuje inne przedziały czasowe. Jeśli krótkoterminowa prosta średnia krocząca jest powyżej średniej długoterminowej, spodziewany jest trend wzrostowy. Z drugiej strony, długoterminowa średnia powyżej średniej krótkoterminowej sygnalizuje spadek trendu.

Popularne wzory handlowe

Dwa popularne wzorce handlowe, które wykorzystują proste średnie kroczące, obejmują krzyż śmierci i złoty krzyż. Krzyż śmierci ma miejsce, gdy 50-dniowa prosta średnia krocząca przecina się poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Jest to uważane za niedźwiedzi sygnał. Złoty krzyż pojawia się, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą. Wzmocnione przez duże wolumeny, może to oznaczać dalsze wzrosty.